Privacybeleid

Dit privacybeleid onthult de privacypraktijken voor XAMS SERVICES BVBA op de Website (hierna: het “Privacybeleid”). Aangezien wij ons ertoe verbinden om uw persoonsgegevens te beschermen, zullen wij in dit Privacybeleid uitleggen hoe wij uw persoonsgegevens zullen behandelen en dit in overeenstemming met de Belgische wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens, zoals van tijd tot tijd kan worden gewijzigd en bijgewerkt en in overeenstemming met Verordening (EU) nr. 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (hierna de “Privacywet” genoemd), met ingang van de datum van inwerkingtreding van die verordening. Dit privacybeleid stelt ons in staat om open en transparant te zijn, zodat u zinvolle keuzes kunt maken over het gebruik van uw persoonsgegevens.

Ons Privacybeleid legt volgende zaken uit:

 • Welke persoonlijke gegevens worden verzameld
 • Hoe wij uw persoonlijke gegevens gebruiken en met wie deze kunnen worden gedeeld
 • Uw rechten met betrekking tot de verzamelde informatie

Uw persoonsgegevens worden verzameld en verwerkt door XAMS SERVICES BVBA, een Belgische vennootschap met maatschappelijke zetel te Wagenaarstraat 119, 8791 Beveren-Leie, België en gekend in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer BE0819089576.

Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in ons Privacybeleid. De meest recente versie van onze Privacy Policy is altijd beschikbaar op onze Website. Dit Privacybeleid is voor het laatst herzien en bijgewerkt op 3 september 2019.

Door gebruik te maken van onze Website geeft u ons toestemming om uw persoonlijke gegevens te verzamelen voor de doeleinden zoals aangegeven in dit Privacybeleid.

Welke persoonlijke gegevens verzamelen we?

 • Persoonlijke gegevens die u ons verstrekt: Bijvoorbeeld uw naam en e-mailadres wanneer u deze informatie in het contactformulier invult en eventuele aanvullende informatie als gevolg van de aankoop van onze diensten.
 • Persoonlijke gegevens die we krijgen van uw gebruik van onze Website of diensten: Loginformatie: we slaan sommige gegevens op in serverlogboeken die onder andere, maar niet uitsluitend, serverlogboeken bevatten:
  • Internet Protocol adres;
  • Browser-informatie;
  • De externe website die u heeft doorverwezen;
  • De pagina’s die u op onze Website heeft bezocht;
  • Tijd en datum van elke door u bezochte pagina;
  • Informatie over hoe u onze diensten gebruikt.
  • Apparaatgegevens: we kunnen apparaatspecifieke informatie verzamelen, zoals serienummer, hardwaretype, versie, enz.
  • Lokale opslag: door gebruik te maken van browserwebopslag, applicatiegegevenscaches en andere mechanismen op uw apparaat kunnen wij uw gegevens (inclusief persoonlijke gegevens) verzamelen en opslaan.
  • Cookies: wij gebruiken cookies om onze bezoekers te identificeren, om uw aangepaste voorkeuren te onthouden (bv. taal), ….

Welke veiligheidsmaatregelen worden er met uw gegevens getroffen?

Informatie wordt opgeslagen op een beveiligde server en XAMS SERVICES verbindt zich ertoe alle redelijke technische en organisatorische voorzorgsmaatregelen te nemen om het verlies, het misbruik of de wijziging van uw persoonlijke gegevens te voorkomen.

Hoe zijn wij aan uw persoonlijke gegevens gekomen?

Wij verkrijgen deze gegevens via alle middelen waarmee wij contact met u hebben opgenomen. Contactformulieren die u heeft ingevuld, via e-mail, via telefoongesprekken, live gesprekken, abonnement op een van onze nieuwsbrieven, visitekaartjes die wij van u hebben ontvangen.

Hoe gebruiken we uw persoonlijke gegevens?

Wij gebruiken uw persoonlijke gegevens om onze diensten te leveren, te onderhouden, te beschermen, te promoten en te verbeteren en om nieuwe diensten te ontwikkelen. Uw persoonlijke gegevens worden alleen opgeslagen zolang als nodig is om de doeleinden te bereiken waarvoor ze zijn verzameld, zolang u de positie of functie bekleedt waarvoor wij contact met u opnemen.

Met uw toestemming (artikel 6A Privacywet) kunnen wij uw persoonlijke gegevens gebruiken om:

 • te communiceren met u, met name door feedback te geven op uw vragen via het contactformulier en door te reageren op uw sollicitaties;
 • onze diensten te promoten aan u op de Website.
 • u nieuwsbrieven te sturen

Wij zullen alleen uw persoonlijke gegevens delen:

Met uw toestemming: Wij zullen persoonlijke gegevens alleen met andere bedrijven dan XAMS SERVICES delen met uw toestemming. Houd er rekening mee dat als u op een social media-knop klikt, de social media-aanbieder uw persoonlijke gegevens kan verzamelen. In een dergelijk geval is het privacybeleid van een dergelijke aanbieder van toepassing.

Om juridische redenen: We kunnen persoonlijke gegevens delen om te voldoen aan de toepasselijke wet- of regelgeving of om een bevel van een bevoegde toezichthoudende instantie op te volgen.

Bij entiteiten die persoonlijke gegevens voor ons verwerken: Deze entiteiten mogen de persoonlijke gegevens alleen verwerken op onze instructies en voor de doeleinden die nodig zijn om de verwerking te voltooien. Deze entiteiten zijn eveneens gebonden door de Privacywet.

Uw rechten

U kunt ons vragen u, gratis, te voorzien van:

 • Alle persoonlijke gegevens die wij over u hebben;
 • Meer informatie over het doel van het verzamelen van uw persoonlijke gegevens;
 • Aanvullende informatie over de ontvangers van uw persoonlijke gegevens of categorieën van ontvangers van persoonlijke gegevens.
 • U heeft recht op een gratis en begrijpelijke kopie van alle relevante persoonlijke gegevens die worden verwerkt.
 • Verkeerde, irrelevante en onvolledige persoonlijke gegevens, alsmede persoonlijke gegevens die inbreuk maken op uw fundamentele rechten, worden op verzoek kosteloos verwijderd of gecorrigeerd.
 • U kunt ons opdracht geven om uw persoonlijke gegevens niet te verwerken of u kunt bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonlijke gegevens (op voorwaarde dat u een dwingende en legitieme reden opgeeft) zonder kosten.
 • Wij zullen in geen geval persoonlijke gegevens verwerken waaruit de raciale of etnische afkomst, politieke opvattingen, godsdienstige of levensbeschouwelijke overtuigingen of andere persoonlijke gegevens met betrekking tot de gezondheid of het seksleven blijken.

Contact informatie

Indien u vragen heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens, of indien u een verzoek om toegang tot, wijziging of verwijdering van uw persoonsgegevens wenst in te dienen, of indien u bezwaar wenst te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens, kunt u ons een e-mail sturen op info@xamsservices.be. Wij zullen u zo spoedig als redelijkerwijs mogelijk is voorzien van de relevante informatie of een antwoord.